Abdullah YOLCU / Abdullah b. Abdulhamid b. Abdulmecid alu İsmail el-Bezzaz el-Türkmanî el-Eserî el-Irâkî

- 1378 h./1958 m. Kerkük / Irak’ta doğdu.
- 1406 h./1986 m. İstanbul’a yerleşti.

- 1412 h./1992 m. yılında Guraba Yayınevi’ni kurdu.

- 1431./2009 m. yılında İslam davası taşıyan hocalarıyla birlikte Müslüman Alimler Birliği’nin kuruluşunda yer alarak Yüksek Konsey Üyesi ve Türkiye Temsilcisi olmuştur.

         Davet yapmak için Guraba Yayınevi’ni Kurdu:

Irak’ta ilim tahsilini tamamladıktan sonra birçok İslâm ülkesini gezerek hem çeşitli hocalardan ders ve icazet almış hem de davet çalışmalarında bulunmuştur.

Daha sonra da davet yapmak; hak İslâm’ı, sahih akîdeyi ve nebevî terbiyeyi dört imamın yolunu takip ederek ehl-i sünnet ve’l-cemaat menheci üzere (Türkçe olarak) yaymak gayesiyle Türkiye’ye gelip Guraba Yayınevi’ni kurmuştur.

Bu yayınevi, Türkiye’de bu metodla amel eden Türklerin çekirdeğini oluşturmuştur. Yüce Allah’a hamdolsun ki, kuruluşundan beri de orta yol ve itidal üzere (yani dört imamın itikadı ve ameli üzerine) sürdürdüğü davet çizgisini ve davetin merkezi olma konumunu devam ettirmektedir.

         1412 h./1992 m. yılında kurulan yayınevi, Ayasofya ve Sultanahmet Camilerinin yakınında, Cağaloğlu'nda olup İstanbul’un merkezindedir.

         * Türkiye'de uzun yıllar boyunca sürdürdüğü davet ve irşad çalışmaları sayesinde birçok talebe yetiştirmiştir.

         * Davet ve irşad faaliyetlerini daha geniş kitlelere ulaştırabilmek amacıyla Guraba-der Cemiyetini kurmuştur. Bu cemiyetin, yayınları ve dersleri vasıtasıyla aktif olarak davet çalışmasına hizmet etmesini sağlamaktadır.

         * Gerek bu cemiyet gerek diğer cemiyet ve etkinlikler vasıtasıyla haftada 4 gün ders vererek davet çalışmasını yürütmektedir.

         * Ayrıca internet üzerinden de hem ders vererek hem de gelen soruları cevaplayarak davet ve irşad çalışmalarına devam etmektedir.

         * Halen Kuveyt merkezli "Müslüman Âlimler Birliği" Kurucusu, Yüksek Konsey Üyesi ve Türkiye Temsilcisi olup bu birlikteki İslâmî faaliyetlerine de devam etmektedir.

Hocaları:

         İlk ilim tahsilini çocukluğunun ve eğitiminin sürdüğü sıralarda memleketindeki hocalardan almıştır. Orada birçok ilmî metin okumuş ve mescitlerdeki ilim halkalarına katılmıştır. Memleketinden çıktıktan sonra da birçok alim ve hocadan ilim tahsil etmiş olup ilim tahsil ettiği ve icazet aldığı hocalarından bazıları da şunlardır:

 

İlim tahsil ettiği hocaları:

1- Allâme Abdullah b. Abdulaziz b. Baz rahimehullah

            2- Allâme Muhammed b. Salih el-Useymin rahimehullah

    3- Allâme Abdullah b. Abdurrahmân el-Cibrîn rahimehullah

    4- Allâme Sâlih b. Fevzân el-Fevzân

    5- Allâme Abdullah b. Abdulaziz b. Akîl el-Akîl rahimehullah

    6- Allâme Abdulaziz b. Abdullah er-Racihî

    7- Muhaddis Abdullah b. Abdurrahman es-Saad

    8- Irak’ın Büyük Davetçisi Muhammed Mahmud es-Savvaf rahimehullah

    9- Büyük Davetçi Mahmud Garib el-Mısrî rahimehullah

    10- Irak’ın Büyük Alimi Muhammed Behcet el-Eserî rahimehullah

    11- Allame Abdurrahman el-Berrak

    12- Allame Abdurrahman el-Mahmud

    13- Allame Abdullah b. Ğaydan el-Ğaydan rahimehullah

    14- Şam’ın Büyük Muhaddisi Muhammed Nasıruddin el-Elbani rahimehullah

    15- Allame Süleyman b. Nasır el-Ulvan

 

 

İcazet aldığı hocaları:

    1- Allâme Muhammed b. İsmail el-Umrâni es-San’ânî el-Yemenî

    2- Allâme Abdullah b. Abdulaziz b. Akîl el-Akîl rahimehullah

    3- Muhaddis Abdullah b. Abdurrahman es-Saad

         4- Muhaddis Prof. Dr. Mâhir b. Yâsin el-Fahl   

         5- Şeyh Ahmed b. Abdurrezzak el-Angari

         6- Muhaddis Ahmed Ali es-Sureti   

         7- Muhaddis Muhammed Kasım el-Veşeli

         8- Muhaddis Senaullah İsa Han     

         9- Muhaddis Gulamullah Rahmeti  

         10- Muhaddis Muhammed el-Ensari el-A’zamî

         11- Muhaddis Muhammed İsrail en-Nedevî

         12- Muhaddis Abdulvekil el-Haşimî

         13- Muhaddis Abdullah Ömer el-Ehdel

         14- Prof. Dr. Velid Abdullah el-Menisi     

         15- Muhammed Zouhal el-Hâcî el-Beydavî el-Mağribî

 

Ayrıca ilim ve davetlerinden çok etkilendiği ve faydalandığı âlimler arasında Mısır’ın En Büyük Davetçi ve Vaizlerinden Abdulhamid Kuşk ile Büyük Mütefekkir Muhammed Kutub da vardır.

 

Yayınlanmış Eserleri

         Arapça olarak yazmış olduğu birçok kitap, risale ve broşürden Türkçeye tercüme edilmiş olan kitapları şunlardır: 

         1- Selef-i Salihîn Akidesi

         2- İslâm’ın Şartları

         3- Tevessül / Allah’a Yaklaştıran Meşru Vasıtalar

         4- Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaate Göre İman

         5- Ehl-i Sünnet’e Göre İman (özet)

         6- Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaate Göre Dostluk ve Düşmanlık

         7- Yılbaşı Kutlaması ve Kafirlere Benzemek

         8- İslâmî Açıdan Müzik ve Tegannî

         9- Çok Evlilik

10- Ahad Haber ve Delil Olması

 

         Ayrıca Türkçe’ye çevrilmiş olan birçok risalesi de vardır.

 

من مؤلفات الشيخ:

الوجيز في عقيدة السَّلف الصَّالح؛ أَهل السُّنَّة والجماعة

الموجز في عقيدة السَّلف الصَّالح؛ أَهل السُّنَّة والجماعة

موجز الكلام في أَركان الإسلام

أَنواع وأَحكام التَّوسل المشروع والممنوع

الإيمانُ: حَقيقتُهُ، خَوارمُهُ، نَواقضُهُ، عند أَهلِ السُّنَّةِ والجماعة

الوجيز في الإيمانِ: حَقيقتُهُ، مسائلُهُ، نَواقضُهُ؛ عند أَهلِ السُّنَّةِ والجماعة

الإيمانُ: ثَمَراتُهُ، وَصِفَاتُ أَهْلِهِ؛ عند أَهل السُّنَّة والجماعة

الموالاة والمعاداة؛ عند أَهلِ السُّنَّةِ والجماعة

الاحتفال برأْس السنة، ومُشابهة أَصحاب الجحيم

الغناء والموسيقى"؛ بين اللَّهْوِ والوعيد

نظرةٌ في التَّعدد